Over ons

Het Steunpunt Zelfhulp 's-Hertogenbosch & Regio heeft een missie.

Het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen met een gezondheidsprobleem.

Tegenwoordig wordt ook wel de term “empowerment” gebruikt, maar niet alleen de kwetsbare mens zelf, ook zijn/haar familie mag niet uit het oog worden verloren.

Zelfhulp en ervaringsdeskundigheid is een breed begrip.
Specificatie van de doelgroep is daarom noodzakelijk om de missie te verduidelijken.

De doelgroepen van het Steunpunt Zelfhulp 's-Hertogenbosch & Regio zijn:
• Mensen met een lichamelijk ziektebeeld
• Mensen met een psychiatrisch ziektebeeld of beperking
• Mensen met een verslavingsprobleem
• Mensen, die problemen hebben voortkomend uit seksualiteit of relaties
• Familieorganisaties van patiënten/cliënten
• Mensen met een verstandelijke beperking
• Mensen met financiële en/of uitkeringen problemen

Hier hoef je niet te zeggen dat het goed met je gaat!

Alle hierboven genoemde eigenschappen maken burgers vaak “kwetsbare burgers” en daarmee behoort men tot de doelgroepen zoals in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning beschreven, waar de zelfhulp nog niet als partij gezien wordt.

De vraag is steeds wat wij hen zouden kunnen aanreiken om het leven weer een zinvolle invulling te geven in relatie tot de beperkingen die men heeft.

Een kenmerk van het Steunpunt Zelfhulp 's-Hertogenbosch & Regio is dat ervaringsdeskundigen uit de brede doelgroepen het Steunpunt Zelfhulp 's-Hertogenbosch & Regio vormen.
Deze kennis wordt benut en ingezet om de kwaliteit van het mens-zijn op een hoger niveau te brengen.

Deel je ervaring en word samen sterker

Het doel

a. Het scheppen van contactmogelijkheden tussen diverse zelfhulpgroepen, onderling en tussen de zelfhulpgroepen en derden;
b. Het scheppen van informatiemogelijkheden tussen de zelfhulpgroepen onderling en tussen de zelfhulpgroepen en derden;
c. Te streven naar overkoepeling van activiteiten op het gebied van voormelde niet-professionele vormen van hulpverlening in de regio ’s-Hertogenbosch, waarbij het uitgangspunt is de bewustmaking en stimulering van de eigen vaardigheden van de zelf-hulpgroepen voor wat betreft een gezondheidsbevorderend gedrag;
en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

De kracht om staande te blijven

Bestuur

Bij een kleine organisatie als het Steunpunt Zelfhulp kan een bestuur niet anders dan een uitvoerend bestuur zijn. Daardoor is het bestuur betrokken, heeft kennis van de diverse problematieken en wordt voortdurend uitgedaagd om dicht bij de groepen te blijven staan. De inzet van de bestuursleden is vrijwillig en onbetaald.

Het bestuur bestaat uit deskundigen die ervaring in het werkveld hebben en wordt ondersteund door een Raad van Advies. De Raad van Advies heeft de functie om het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen.

Stoppen doe je zelf maar niet alleen

Het vrijwillige bestuur bestaat uit:
Voorzitter                Hans van Grieken
Secretaris               Joop Castelijn
Penningmeester    Clementien van Tol
Bestuurslid              Elly Pennings
Bestuurslid              Willeke Hoek
Bestuurslid              Jack Spruijt

De algemeen coördinator is de enige betaalde medewerkster voor 20 uren per week. Zij is het vaste aanspreekpunt voor alle bezoekers en is de schakel tussen de groepsbegeleiders/vrijwilligers en het bestuur.

Algemeen coördinator   Liesbeth Graafmans

Voor meer informatie over
zelfhulpgroepen kun je
contact opnemen met het
Steunpunt Zelfhulp
's-Hertogenbosch & Regio.
Tel. 073- 623 72 63
info@zelfhulpdenbosch.nl

Donateur worden.